Algemene voorwaarden tennisles, opgesteld overeenkomstig de normen van de VNT (vereniging der Nederlandse tennisleraren).

Artikel 1 De aanmeldprocedure
1.1 Deelname aan tennislessen is alleen mogelijk na inschrijven via de site van tennisconnect.eu en  akkoord door tennisconnect.
1.2 Aanmeldingen waarbij niet akkoord wordt gegaan met de algemene voorwaarden kunnen niet in behandeling worden genomen.
1.3 Aanmeldingen voor tennisles en tennisevenementen zijn voor eigen risico.
1.4 Instromen kan op elk moment zolang er ruimte is in de groepssamenstelling. De prijs is dan evenredig aan het restant van het aantal maanden.

Artikel 2 Het lesgeld
2.1 Na het bekend maken van de lesindeling wordt er een factuur gestuurd met het totaal bedrag.  Deze factuur kan ineens worden voldaan of in twee gelijke delen.
2.2 Bij niet of niet tijdig betalen van het lesgeld is deelname aan de les niet mogelijk. Onverminderd blijft wel de financiële verplichting tot het
betalen van lesgeld aanwezig.
2.3 Annuleren van de aanmelding, na bekend maken van de lesindeling is voor risico van de cursist. De financiële verplichting tot betalen van
het lesgeld blijft onverminderd bestaan.

2.4 Een tenniskids abonnement bij Tennisconnect Spijkenisse ga je aan voor een heel jaar (er wordt 12 maanden geïncasseerd). Na een jaar is het maandelijks opzegbaar met een opzegtermijn van een maand.

Artikel 3 De tennisles
3.1 Een lesuur duurt vijftig minuten, een half lesuur duurt vijfentwintig minuten.
3.2 Een eenmaal begonnen les, die om welke reden dan
ook, wordt afgebroken, wordt als gegeven beschouwd.
3.3 Bij ziekte van de leraar zal voor een vervanger worden gezorgd of er wordt ingehaald.
3.4 Bij tussentijdse beëindiging door cursist c.q. wettelijke vertegenwoordiger blijft het totale lesgeld verschuldigd.
3.5 Wanneer de leraar door omstandigheden de les niet kan geven, zal dit zo snel mogelijk via de moderne communicatiemiddelen aan de leerling worden doorgeven. Wanneer door omstandigheden de lessen/trainingen langer dan drie aanééngesloten weken niet gegeven kunnen worden, worden de lessen /trainingen na de periode van drie weken ingehaald. Mogelijk op een ander tijdstip en/of locatie dan bij aanvang van de serie lessen/trainingen.
3.6 Er is geen les/training op alle erkende nationale feestdagen, tijdens clubevenementen en in de schoolvakanties.

Artikel 4 De cursist
4.1 De cursist draagt zelf zorg voor het benodigde spelmateriaal.
4.2 De cursist draagt zelf zorg voor de juiste tenniskleding en het verplichte schoeisel. Vrijetijdskleding is niet toegestaan tijdens de tennisles.
4.3 De cursist kan niet van de leraar verlangen dat deze aan een door de leerling aangewezen “derde” lesgeeft in geval van verhindering van de
leerling. Annuleren is voor eigen risico.

Artikel 5 Aansprakelijkheid
5.1 Tennisconnect en de daaraan verbonden trainers zijn tijdens de cursus op de tennisbaan in geen enkel geval verantwoordelijk voor persoonlijke ongevallen of daaruit voortvloeiende schade, alsmede diefstal, of beschadiging van goederen.